Kwaliteitscontrole | Kinderdagverblijven | Small Society

Kwaliteitscontrole

Eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit

Binnen Small Society wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit. In het kwaliteitsmanagementsysteem is duidelijk vastgelegd hoe binnen Small Society dagelijks gewerkt wordt aan kwaliteit en wie daarbij welke verantwoordelijkheden draagt.

Pedagogisch medewerkers controleren het eigen handelen en de verschillende kwaliteitsaspecten op hun eigen groep. Hiertoe wordt o.a. gewerkt met een checklist. De locatiemanager houdt toezicht op de geleverde kwaliteit en ondersteunt de pedagogische medewerkers hierbij. De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen vestiging, voert hiervoor wekelijkse controles uit en verstuurt de resultaten hiervan aan de Kwaliteitsmanager.

Toetsing, controle en verbetering

Onze vestigingen worden periodiek (twee tot drie keer per jaar) bezocht en gecontroleerd door onze eigen Kwaliteitsmanager. De Kwaliteitsmanager controleert daarbij zaken als:

  • het naleven van het algemene beleid en het hanteren van procedures;
  • de kwaliteit van het binnenmilieu (o.a. CO2 meting);
  • de naleving van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften;
  • interne verslaglegging en documentatie;
  • de kwaliteit van de binnen- en buiteninrichting;
  • de kwaliteit van spel- en speelmaterialen;
  • klachtenafhandeling.

Vanuit onze Kwaliteitsmanager worden verbeterpunten in onze organisatie gesignaleerd en de opvolging hiervan gecontroleerd. Daarnaast wordt onze organisatie jaarlijks door onze certificering partner TÜV Nederland grondig gecontroleerd. Auditoren van TÜV bezoeken onze vestigingen, praten met onze medewerkers en toetsen onze procedures en het gevoerde beleid. Vanuit de reguliere landelijke wetgeving (Wet Kinderopvang) en gemeentelijke procedures vinden bovendien nog reguliere inspecties op onze vestigingen plaats door de GGD.

Reguliere beoordeling en ondersteuning van de vestigingen

Alle vestigingen worden maandelijks door de Manager Kinderopvang bezocht voor het uitvoeren van een review. Tijdens de review wordt het algemene functioneren van de vestiging beoordeeld en ontwikkelingen rondom de vestiging en het team besproken. Daarnaast komen de verschillende kwaliteitsaspecten van de vestiging aan bod. De Manager Kinderopvang maakt hiertoe o.a. gebruik van de verslaglegging op de vestiging en de rapportages van de Kwaliteitsmanager. Tijdens de review voert de manager Kinderopvang groepsobservaties uit waarbij ook het kennisniveau van pedagogisch medewerkers wordt getoetst.

Deze pagina is ook beschikbaar in het: Engels