Wenperiode | Kinderdagverblijven | Small Society

Wenperiode

Voor uw kind betekent een start binnen onze kinderopvang een kennismaking met een nieuwe omgeving, nieuwe gezichten, geluiden en geuren. Het is daarom voor uw kind en uzelf van belang dat de er informatie wordt uitgewisseld en afspraken gemaakt worden over de wijze waarop uw kind het beste kan wennen en vertrouw kan raken met de nieuwe omgeving.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke plaatsing maakt uw locatiemanager een afspraak met u voor een intakegesprek op de vestiging. Tijdens het intake gesprek wordt informatie over uw kind uitgewisseld en worden afspraken gemaakt over de wenperiode. Het door Small Society gehanteerde beleid wordt kort toegelicht alsmede de huisregels en gebruikte formulieren. Ouders krijgen de gelegenheid om bijzonderheden te vermelden en vragen te stellen zodat een duidelijk beeld over de dienstverlening van Small Society ontstaat.

Aansluitend volgt samen met de ouders een intakegesprek op de groep van het kind. Hier kunnen ouders kennis maken met de pedagogisch medewerksters van de betreffende groep. Daarin komt de werkwijze op de groep aan  bod en  worden de wensen van ouders alsmede de eigenschappen en eventuele bijzonderheden van het kind besproken. Hoe is het kind thuis gewend om te eten en te slapen? Heeft het vaste gewoontes of is een bepaalde aanpak belangrijk? In het gesprek ligt de nadruk op het uitwisselen van informatie over het kind en het uitleg geven over de gang van zaken op de groep (dagritme, gebruik mandjes, etc.).

Tijdens het intakegesprek worden afspraken met ouders gemaakt over de dagen en tijden waarop het kind zal komen wennen. Bij “de eerste keer wennen” kunnen ouders even bij hun kind op de groep blijven, zodat het kind samen met hen vertrouwd kan raken met de nieuwe omgeving, de groepsleiding, de andere kinderen, de geuren en geluiden. Samen met ouders wordt vervolgens per keer bepaald in hoeverre een volgende stap genomen kan worden en op welke wijze het kind het beste kan wennen aan de kinderdagopvang. De periode van wennen duurt in de regel maximaal twee weken en gaat in vanaf het moment dat het contract ingaat.

Deze pagina is ook beschikbaar in het: Engels